Маркетинг в хотелиерството

Korica-1

 

Заглавие: Маркетинг в хотелиерството
Автори: Станислав Иванов, Владимир Жечев
Година на издаване: 2011
Издателство: Зангадор, Варна
ISBN: 978-954-92786-1-3
Страници: 374
Корици: твърди
Формат: В5
Цена: 25.00 лв (+ 6 лв. пощенски разходи)

 

За книгата:
Маркетинг в хотелиерството е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели, вакан­ционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др. Съдържа­нието е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните понятия от управлението на маркетинговата дейност на заведе­нията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса (информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент, позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концеп­ции като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.Маркетинг в хотелиерството е със силна практическа ориентация. Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени практически примери за самостоятелни хотели и хотелски вериги от българската и световната туристическа индустрия. Предвид приложния си характер, Маркетинг в хотелиерството може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство във висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.
За авторите:
Станислав Иванов е доцент по туризъм и Академичен директор на Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има докторска степен по икономика на туризма от Икономически университет–Варна, както и практически опит в маркетинговата дейност в туризма. Главен редактор е на European Journal of Tourism Research. Автор е на над 70 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинга в хотелиерството, тур­операторската дейност, управлението на приходите, алтернативните видове туризъм, икономическия растеж. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър. Владимир Жечев e асистент по маркетинг във Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има бакалавърска степен по Международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School, Холандия, и MBA от University of Wales, Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани в чуждестранни научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България.

 

Съдържание:
Глава 1. Въведение в маркетинга в хотелиерството– Същност и характеристика на хотелиерството– Особености на услугите в хотелиерството– Маркетингова система на хотела– Стратегически маркетингови решения на хотела– Видове маркетинг в хотелиерството– Съвременни маркетингови концепции в хотелиерството

 

Глава 2. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност на хотела

– Маркетингова информационна система

– Правила за създаване на маркетингова информационна система

– Същност на маркетинговото проучване

– Процес на маркетинговото проучване

Приложение 2.1. Видове въпроси в анкетните карти

 

Глава 3. Маркетингов анализ

– Обхват на маркетинговия анализ

– Анализ на външната среда

– Анализ на петте конкурентни сили на Майкъл Портър

– Анализ на вътрешната среда

– SWOT анализ

– Основни грешки при анализа

 

Глава 4. Потребителско поведение

– Същност на потребителското поведение

– Аксиоми на потребителското поведение

– Модел на потребителско поведение

– Фактори, влияещи върху потребителското поведение

– Процес на вземане на решение за покупка

– Роли при вземане на решение за покупка

– Видове потребителско поведение

 

Глава 5. Организационни пазари

– Същност на организационните пазари

– Характеристики на организационните пазари

– Делови туристи и групови пътувания

– Модел на потребителско поведение на организациите

– Фактори, влияещи върху потребителското поведение на организациите

– Видове покупки от организациите

– Роли при вземане на решение за покупка

– Процес на вземане на решение за покупка

Приложение 5.1. Маркетингови характеристики на специалните събития в хотела

 

Глава 6. Сегментиране, избор на целеви пазарен сегмент, позициониране

– Пазарно сегментиране

– Избор на целеви пазарен сегмент

– Пазарно позициониране

Приложение 6.1. Признаци за сегментиране на индивидуалните туристи

Приложение 6.2. Признаци за сегментиране на организационните потребители

 

Глава 7. Продукт

– Същност и равнища на хотелския продукт

– Икономика на преживяванията и хотелски концепции

– Продуктова молекула

– Жизнен цикъл на продукта

– Продуктово-пазарни стратегии

Приложение 7.1. Етапи на изготвяне на продуктова молекула на хотел

Приложение 7.2. Характеристики на етапите на жизнения цикъл на хотелския продукт

 

Глава 8. Цени

– Видове цени в хотелиерството

– Фактори, влияещи върху ценообразуването

– Ценова дискриминация и ценови бариери

– Ценови стратегии

– Методи за ценообразуване

– Пирамида на стратегическото ценообразуване

Глава 9. Канали за разпределение– Същност и видове канали за разпределение на хотелския продукт– Функции на каналите за разпределение– Управление на каналите за разпределение– Управление на конфликтите в каналите за разпределение– Хотелски резервационни системи

Глава 10. Интегрирани маркетингови комуникации

– Същност и цели на маркетинговите комуникации

– Маркетингова комуникационна система

– Комуникационен микс

– Стъпки за разработване на ефективни маркетингови комуникации

– Методи за определяне бюджета за маркетингови комуникации

– Марки

 

Глава 11. Маркетинг на отношенията

– Маркетинг на отношенията – нова философия

– Инструменти на маркетинга на отношенията

– Фактори и движещи сили на маркетинга на отношенията

– Основни стъпки за създаване на програма на маркетинг на отношенията

– Програми за лоялни клиенти

– Управлението на връзките с клиентите като принос към лоялността

– Отвъд маркетинга на отношенията

– Кога маркетингът на отношенията е най-подходящ?

 

Глава 12. Управление на качеството

– Същност на управлението на качеството в хотелиерството

– Фактори, влияещи върху качеството на хотелския продукт

– Равнища на качеството на хотелския продукт

– Модели за управление на качеството в хотелиерството

– Измерване на качеството в хотелиерството

– Маркетингови стратегии за управление на качеството в хотелиерството

Приложение 12.1. Определители на качеството в хотелиерството

Приложение 12.2. Примерен въпросник за измерване на удовлетвореността на гостите от престоя в хотела

 

Глава 13. Управление на приходите

– Същност на управлението на приходите на хотела

– Система на управлението на приходите на хотела

– Инструменти за управление на приходите на хотела

– Софтуер за управление на приходите

– Етични измерения на управлението на приходите на хотела

– Управлението на приходите и маркетинга на взаимоотношенията

Приложение 13.1. Изчисляване на оптималния брой дублирани стаи

 

Глава 14. Хотелски вериги

– Същност на хотелските вериги

– Договори за управление

– Франчайзинг

– Маркетингови консорциуми

– Джойнт венчър (съвместно предприятие)

– Международни маркетингови стратегии на хотелските вериги

– Присъединяване на индивидуален хотел към хотелска верига – дали и как?