Издателска дейност

Ние искаме да свържем теорията и практиката в контекста на конкретния сектор – това са хотелиерството, туроператорска дейност, туризма като цяло, маркетинговата дейност. Ето защо, ние издаваме книги, които представят теоретичните постановки, но подкрепени с практически казуси. За нас е важна силната връзка с бизнеса, която се представя чрез включените в книгите многобройни примери, описани на достъпен професионален език.