МАРКЕТИНГ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Заглавие: Маркетинг в хотелиерството
Автори: Станислав Иванов, Владимир Жечев
Година на издаване: 2011
Издателство: Зангадор, Варна
ISBN: 978-954-92786-1-3
Страници: 374
Корици: твърди
Формат: В5, А4
Цена: 25.00 лв (+ 6 лв. пощенски разходи)

За книгата:

Маркетинг в хотелиерството е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели, вакан­ционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др. Съдържа­нието е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните понятия от управлението на маркетинговата дейност на заведе­нията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса (информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент, позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концеп­ции като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.Маркетинг в хотелиерството е със силна практическа ориентация. Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени практически примери за самостоятелни хотели и хотелски вериги от българската и световната туристическа индустрия. Предвид приложния си характер, Маркетинг в хотелиерството може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство във висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.

Станислав Иванов е доцент по туризъм и Академичен директор на Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има докторска степен по икономика на туризма от Икономически университет–Варна, както и практически опит в маркетинговата дейност в туризма. Главен редактор е на European Journal of Tourism Research. Автор е на над 70 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинга в хотелиерството, тур­операторската дейност, управлението на приходите, алтернативните видове туризъм, икономическия растеж. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър.

Владимир Жечев e асистент по маркетинг във Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има бакалавърска степен по Международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School, Холандия, и MBA от University of Wales, Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани в чуждестранни научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България.

Съдържание:

Глава 1. Въведение в маркетинга в хотелиерството– Същност и характеристика на хотелиерството– Особености на услугите в хотелиерството– Маркетингова система на хотела– Стратегически маркетингови решения на хотела– Видове маркетинг в хотелиерството– Съвременни маркетингови концепции в хотелиерството

Глава 2. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност на хотела
– Маркетингова информационна система
– Правила за създаване на маркетингова информационна система
– Същност на маркетинговото проучване
– Процес на маркетинговото проучване
Приложение 2.1. Видове въпроси в анкетните карти

Глава 3. Маркетингов анализ
– Обхват на маркетинговия анализ
– Анализ на външната среда
– Анализ на петте конкурентни сили на Майкъл Портър
– Анализ на вътрешната среда
– SWOT анализ
– Основни грешки при анализа

Глава 4. Потребителско поведение
– Същност на потребителското поведение
– Аксиоми на потребителското поведение
– Модел на потребителско поведение
– Фактори, влияещи върху потребителското поведение
– Процес на вземане на решение за покупка
– Роли при вземане на решение за покупка
– Видове потребителско поведение

Глава 5. Организационни пазари
– Същност на организационните пазари
– Характеристики на организационните пазари
– Делови туристи и групови пътувания
– Модел на потребителско поведение на организациите
– Фактори, влияещи върху потребителското поведение на организациите
– Видове покупки от организациите
– Роли при вземане на решение за покупка
– Процес на вземане на решение за покупка
Приложение 5.1. Маркетингови характеристики на специалните събития в хотела

Глава 6. Сегментиране, избор на целеви пазарен сегмент, позициониране
– Пазарно сегментиране
– Избор на целеви пазарен сегмент
– Пазарно позициониране
Приложение 6.1. Признаци за сегментиране на индивидуалните туристи
Приложение 6.2. Признаци за сегментиране на организационните потребители
 
Глава 7. Продукт
– Същност и равнища на хотелския продукт
– Икономика на преживяванията и хотелски концепции
– Продуктова молекула
– Жизнен цикъл на продукта
– Продуктово-пазарни стратегии
Приложение 7.1. Етапи на изготвяне на продуктова молекула на хотел
Приложение 7.2. Характеристики на етапите на жизнения цикъл на хотелския продукт
 
Глава 8. Цени
– Видове цени в хотелиерството
– Фактори, влияещи върху ценообразуването
– Ценова дискриминация и ценови бариери
– Ценови стратегии
– Методи за ценообразуване
– Пирамида на стратегическото ценообразуване

Глава 9. Канали за разпределение– Същност и видове канали за разпределение на хотелския продукт– Функции на каналите за разпределение– Управление на каналите за разпределение– Управление на конфликтите в каналите за разпределение– Хотелски резервационни системи

Глава 10. Интегрирани маркетингови комуникации
– Същност и цели на маркетинговите комуникации
– Маркетингова комуникационна система
– Комуникационен микс
– Стъпки за разработване на ефективни маркетингови комуникации
– Методи за определяне бюджета за маркетингови комуникации
– Марки

Глава 11. Маркетинг на отношенията
– Маркетинг на отношенията – нова философия
– Инструменти на маркетинга на отношенията
– Фактори и движещи сили на маркетинга на отношенията
– Основни стъпки за създаване на програма на маркетинг на отношенията
– Програми за лоялни клиенти

– Управлението на връзките с клиентите като принос към лоялността
– Отвъд маркетинга на отношенията
– Кога маркетингът на отношенията е най-подходящ?

Глава 12. Управление на качеството
– Същност на управлението на качеството в хотелиерството
– Фактори, влияещи върху качеството на хотелския продукт
– Равнища на качеството на хотелския продукт
– Модели за управление на качеството в хотелиерството
– Измерване на качеството в хотелиерството
– Маркетингови стратегии за управление на качеството в хотелиерството
Приложение 12.1. Определители на качеството в хотелиерството
Приложение 12.2. Примерен въпросник за измерване на удовлетвореността на гостите от престоя в хотела

Глава 13. Управление на приходите
– Същност на управлението на приходите на хотела
– Система на управлението на приходите на хотела
– Инструменти за управление на приходите на хотела
– Софтуер за управление на приходите
– Етични измерения на управлението на приходите на хотела
– Управлението на приходите и маркетинга на взаимоотношенията
Приложение 13.1. Изчисляване на оптималния брой дублирани стаи

Глава 14. Хотелски вериги
– Същност на хотелските вериги

– Договори за управление
– Франчайзинг
– Маркетингови консорциуми
– Джойнт венчър (съвместно предприятие)
– Международни маркетингови стратегии на хотелските вериги
– Присъединяване на индивидуален хотел към хотелска верига – дали и как?